Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v několika článcích. Data se průběžně doplňují.

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z ŽA


Akropole - převážně nejvýše položená místa, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
Amulet - předmět, který svou mocí ochraňoval majitele
Aquamanile - obřadní nádoba užívaná při křesťanské bohoslužbě
Architektura sakrální - kultovní stavby, převážně kostely
Avaři - raně středověcí kočovníci, zakladatelé mocenského útvaru ve střední Evropě

abeceda


B


Bazilika - viz Architektura sakrální
Bělboh - předpokládaný protipól boha Černoboha
Běs - zlý a ošklivý démon
Bednářství - řemeslo - výroba dřevěných nádob z dýh, především vědra, soudky
Biagota - manželka knížete Boleslava I. (10. st.)
Boleslav I. - ?915-15.7.972 - kníže z rodu Přemyslovců, nechal zabít svého bratra Václava, sjednotil českou zemi
Boleslav II. - ?-7.2.999, prvorozený syn Boleslava I., označován jako Pobožný
Boleslav III. - ?-1037?, český kníže, za jeho vlád došlo k velkým rozbrojům, oslepen a uvězněn v Polsku
Boleslav Chrabrý - 966/7-17.6.1025, polský kníže z rodu Piastovců, v letech 1003-4 český kníže
Botka kopí - kovová součást kopí, zpevňující dolní část kopí
Bradatice - viz sekera
Božena - ?-1052, manželka knížete Oldřicha, bratra Boleslava III.
Brána - součást opevnění, umožňující a chránící vstup do hradišť nebo dvorců
Brod - místo snadného překonání vodního toku, významný komunikační bod
Brousek - kamenný nástroj k ostření železných předmětů
Brus rotační - kamenný nástroj k dohotovení, úpravě a údržbě železných předmětů s ostřím
Břitva - druh nože, snad používaný k holení
Býk - zvíře zasvěcené a obětovávané Perunovi

abeceda


C


Canburg - jméno slovanského hradu, je umisťován na hradiště Hradsko, ale nelze to jednoznačně říci
Cyril - viz Konstantin
Cyrilice - viz Hlaholice

abeceda


Č


Čaroděj - v pohanském světe zvlášť vzdělaná a cvičená osoba, má jisté paranormální schopnosti, mající úctu a vážnost
Čechové - slovanský kmen sídlící v české kotlině
Černoboh - bůh, všeliké neštěstí

abeceda


D


Damask - nejdokonalejší kovářská technika sloužící k výrobě mečů
Dekrety Břetislavovy - nejstarší známý zákoník přemyslovského státu vydaný knížetem Břetislavem I. v roce 1039
Démon - větší množství démonických bytostí - běs, div, boginka, víla, samodiva
Denár - denarius, stříbrná mince
Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
Dívčí válka - pověst o válce mezi muži a dívkami; Kosmas, Dalimil
Doudleby - jeden z údajných českých kmenů v jižních Čechách (nebo knížectví)
Drahomíra - 1. pol. 10. st., manželka knížete Vratislava, matka Václava a Boleslava I., pocházela z kmene Havolanů, polabských Slovanů
Družina - skupina bojovníků
Dualismus - náboženský princip Slovanů
Dub - posvátný strom Slovanů, Germánů i Keltů
Dvorec - opevněný areál

abeceda


E


Email, smalt - barevný doplněk šperků ze skloviny

abeceda


F


Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený
Filigrán a granulace - šperkařské techniky
Fortifikace - opevnění

abeceda


G


Gemma šperk nebo součást pečetidla
Gombík - kulovitá ozdoba-spínadlo s malým kruhovitým ouškem
Grad - původní slovanské označení pro opevněná místa, hradiště
Gyneceum - ženská textilní dílna

abeceda


H


Had, drak - byl považován za domácího ochranného démona
Háj - vydělené místo určené k pobytu mrtvých předků, místo, kde žijí mrtví
Havran - pták, který byl předzvěstí neštěstí či nezdaru
Hlaholice - nejstarší slovanská abeceda, 962-963
Holub - symbol plodnosti
Hora - Slované měli posvátné hory, které přibližovali člověka k nebi
Hrad - termín označující opevněná sídla, hradiště
Hradiště - opevněné sídlo
Hřeb - stavební a spojovací kování, ruční kování - železo
Hřeben - slouží k úpravě vlasů a vousů vyroben převážně z kostí, parohů
Hřeblo - nástroj sloužící k čištění kůže a srsti koní
Hřivna - platební a vážní jednotka
Hudba - dechové, bicí, strunné - trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, ...
Charváti - slovanský kmen, umístění není dosud lokalizováno

abeceda


I


 

abeceda


J


Jantar - zkamenělá pryskyřice, na výrobu šperků
Jehla - krejčovský nástroj z kostí nebo bronzu; nástroj k zhotovování jemných sítěk
Jehlice - ozdoba oděvu

abeceda


K


Kalich - kovová nádoba na pití
Kámen hrací - součást deskových her, kruhové kotoučky z parohu
Kanec - zvíře zasvěcené nejspíše bohu Radegastovi
Kaptorga - ozdobná závěsná schránka
Kastelán - nejvýznamnější úřednická funkce raně středověkého českého státu
Kazi - mytická postava, nejstarší dcera Krokova
Kenotaf - symbolický hrob, kde chybí lidské pozůstatky
Klášter - claustrum, uzavřený soubor objektů tvořících dům mnišského řádu
Knížecí hrob - vyjímečně bohaté hroby
Kodex Wolfenbüttelský - iluminovaný rukopis legendy o sv. Václavu (980?)
Koleda - zimní svátek označující první den roku, později časově blízké slavnosti Tří králů
Konstantin - 826/827-14.2.869; kněz, v roce 863 u dvora moravského knížete Rostislava, autor hlaholice, řeholní jméno Cyril
Kosa - nástroj sloužící k sekání trávy
Kosmas - kanovník pražské kapituly, 1045-1125, autor kroniky
Král - titul suverénních vládců
Krčma - lat. taberna, důležitá součást hosp. a společenského života od 11. st.
Kremace - způsob pohřbu spálením těla na hranici
Krok a jeho dcery - bájný český kníže, dcery Kazi, Teta, Libuše
Kronika Kosmova - poč. 12. st., nejstarší dochovaná česká kronika, Kronika Čechů - Chronica Boemorum
Křesomysl - jeden z bájných českých knížat
Křížek - křesťanský symbol, ochrana
Kůň - posvátné zvíře

abeceda


L


Legenda Kristiánova - nejobsáhlejší dílo českého raného středověku. Latinsky psané příběhy o sv. Vaclavu, Ludmile a Konstantinovi a Metodějovi
Lech - jméno slovanského velmože, padl v boji s Franky v r. 805
Libuše - bájná nejmladší Krokova dcera, věštkyně, věštbou si vybírá za manžela Přemysla Oráče ze Stadic; věštbou zakládá město a hrad Praha
Lučané - společenský a mocenský útvar v severozápadních Čechách, jeden z domnělých českých kmenů
Lunice - závěsek k náhrdelníku, ve tvaru půlměsíce

abeceda


M


Maďaři - raně středověcí kočovníci, později etnikum zakládající v Karpatské kotlině stát
Maska - dřevěná či kožená pomůcka doprovázející důležité rituály
Meč - nejcenější zbraň, symbol moci
Meč Svatoštěpánský - meč připisovaný dle tradice uherskému králi sv. Štěpánovi, je součástí pokladu chrámu sv. Víta
Medovina - víno z medu, nejoblíbenější opojný nápoj Slovanů
Metoděj - 815-6.4.885, byzanský učenec, moravský arcibiskup, v letech 863-7 pobýval na Velké Moravě
Mince - denár, ražby s různými motivy
Mlýn - viz žernov
Modla - staročeský výraz pro idol
Mohyly - uměle navršené pahorky nad hroby
Mojmír I. - 1. pol. 9. st., první moravský kníže
Mojmír II. - posl. třetina 9. a poč. 10. st., velkomoravský kníže z rodu Mojmírovců
Mojmírovci - 9. st., panovnická dynastie Velké Moravy, uměle vytvořený název
Monetarii - lat. označení úřadu spjatého s mincováním
Morana - Mora, Marzena - mytologická postava, na jaře je její postava vynášena jako "Smrtka" a háže se do vody - vynášení zimy
Moravané - slovanský kmen v 9. st. na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku
Most - stabilní zařízení pro překonání příkopu nebo vodního toku, častou součástí opevnění hradišť

abeceda


N


Náhrdelník - šperk nošený na krku, okrasa žen
Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, švartna, apod., u Slovanů nebyl příliš častý
Náušnice - velmi častý šperk
Nemeton = posvátné místo

abeceda


O


Obět, obětiny - různé součásti slovanských obřadů
Obětní deska, místo - místo pro ukládání obětí
Obchod s otroky - základní pilíř ekonomického a politického rozmachu českého státu v 10. st.
Obilnice - zahloubené objekty, jáma hruškovitého tvaru obsahující zásoby obilí
Obydlí - jednoprostrové objekty, typické byly zahloubené polozemnice, sruby, apod.
Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
Opere romano - "způsobem římským" - kamenná hradba zděná na maltu
Opevnění - uměle vybudovaná překážka za účelem ochrany, různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...

abeceda


P


Palisáda - jednoduchý způsob opevnění z řady kůlů
Pec - kamenné otopné, pečící nebo výrobní zařízení, častá součást staroslovanského obydlí
Perla - součást náhrdelníků, oblíbený šperk ze skla, jantaru, polodrahokamů, kovu
Perun - všeslovanský nejvyšší bůh
Pivo - opojný nápoj z obilného sladu
Posvátná zvířata - kanec, kůň, ...
Praotec Čech - postava zakladatelského mýtu, Kosmova a Dalimilova kronika, příchod Čechů na horu Říp, zem mlékem a srdím oplývající...
Pražnice - součást středověké kuchyně?, slouží k pražení - sušení obilí, pečení placek?
Prsten - rozšířený šperk
Přemyslovci - český vládnoucí rod od druhé poloviny 9. st., vznik českého státu, vládli do r. 1306
Přemysl Oráč - mytický zakladatel vládnoucí dynastie v Čechách, manžel Libuše
Přeslen - malé závaží, udržující při soukání vlákna vřeteno v rovnováze a v setrvačném pohybu
Přilba - součástí zbroje bojovníků
Přilba Svatováclavská - přilba dle tradice připisovaná knížeti sv. Václavovi je součástí pokladu chrámu sv. Víta

abeceda


Q


abeceda


R


Radegast - solární bůh
Rakev - dřevěná schránka k ukládání ostatků mrtvých do hrobu
Rodina - základní společenská jednotka
Rolnička - ochranný talisman, ozdobný závěsek
Rostislav - 9. st., vláda 846-870 - moravský kníže z rodu Mojmírovců
Rotunda - viz Architektura sakrální

abeceda


Ř


Říp - posvátná hora, místo údaného příchodu Praotce Čecha, dominanta kraje
Říše Velkomoravská - viz Velká Morava

abeceda


S


Sámo - ?-?865, kupec a diplomat, zakladatel mocenského útvaru Sámova říše
Sámova říše - 7. st., první historicky doložený mocenský útvar západních Slovanů
Sax, Scramasax - krátký jednosečný meč
Sklo - umělecké řemeslo zažívající rozkvět
Sekera - zbraň a nástroj k opracování dřeva - širočina, bradatice; atribut nejvyššího boha Peruna
Slavník - ?-981, vládce Libice, první známý představitel rodu - Slavníkovci
Slavníkovci - jeden z čelných českých rodů 10. st., pověřený správou středních a východních Čech
Solidus - zlatá mince
Spatha - dvousečný dlouhý těžký meč
Spytihněv I. - ?875-915, český kníže z rodu Přemyslovců, prvorozený syn Bořivoje a Ludmily
Srp - žací nástroj, železo
Staroboleslavská vražda - v ranních hodinách 28. září byl zabit vládnoucí kníže Václav, rok 929 nebo 935
Stéla - vyřezaný idol, modla usazená v zemi - kultovní místo, různé formy
Stilus - tyčinkovité pisátko
Studna - slouží k čerpání podzemní vody
Svantovít - čtyřhlavý bůh
Svatobor - název pro posvátný háj, převážně dubový?
Svatopluk - ?-894, moravský kníže z rodu Mojmírovců
Svatopluk II. - posl. třetina 9. st., syn knížete Svatopluka, váůčil se svým bratrem o vládu velkomoravského státu

abeceda


Š


Šátečky předmincovní platidlo, symbolická měna
Štít - ochranná zbroj

abeceda


T


Tauzie, tauzování - výzdobná technika, vykládání kovu kovem za studena
Trh - jedna z nejpodstatnější součásti středověké ekonomiky
Tributus pacis - "daň z míru", nejstarší daň uvalená Přemyslovci na svobodné obyvatelstvo, patrně za vlády Boleslava I.
Triglav - lokální trojhlavé božstvo
Tuha - měkký nerost přidávaný do keramiky
Tuhošť - hist. název, pravděpodobně oblast podhůří Šumavy
Tyglík - malá nádobka z jemné šamotové hlíny sloužící k tavení barevných či drahých kovů

abeceda


U


abeceda


V


Václav - ?907-28.9.935?, český kníže z rodu Přemyslovců, syn Vratislava I. a Drahomíry, vládl ?925-935?, zavražděn ve Staré Boleslavi družníky svého bratra Boleslava I.
Vampyrismus - pověry, strach z mrtvých, kteří se vracejí a škodí
Velehrad - Velegrad, Velgrad, Veligrad - domnělý název jednoho z ústředních hradů velkomoravské říše
Veles - bůh, ochránce stád skotu a částečně i čarodějů
Velká Morava - 9. st., státní útvar rozkládající se na území Moravy, části Slovenska, i Čech, Rakouska a Malopolska, první pís. zmínka již před 822, první vládce Mojmír I., přijetí křesťanství ?833, zánik státu 905-6
Věštba - součást většiny pohanských obřadů
Vězení - častá součást raně středověkých hradů
Vintíř - ?955-9.10.1045, duchovní, poustevník pobývající na dvoře pražských knížat, žijící uprostřed šumavských hvozdů
Vyšehrad - jedno z nejznámějších českých raně středověkých hradišť

abeceda


W


Wogastisburg - slovanský hrad, patrně pohraniční pevnost Sámovy říše, lokace zatím nejasná

abeceda


X


abeceda


Y


abeceda


Z


Záušnice - vlasová ozdoba, nejrozšířenější šperk
Zbraň - meč, sekera, kopí, oštěp, bojový nůž, luk se šípy, prak
Zbroj - brnění, přilba
Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
Zemnice - zahloubený příbytek, jehož střecha se dotýká země
Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky
Zvon - výbava kostelů

abeceda


Ž


Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka
Žezlo - obřadní dřevěná hůlka užívaná k rituálním tancům
Živa - bohyně Polabanů, pravděpodobně souvisí s kultem plodnosti země
Župan - titul označující patrně nejvyšší knížecí úředníky

abeceda
Zdroj:
Lutovský, M.: Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Profantová, N., Profant M.: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů