Hesla lexikonu řazená dle abecedy. Pro podrobnější vyhledávání hesla, použijte prosím Vyhledávání slova. Slovo se může vyskytovat v mnoha jiných článcích. Data se doplňují průběžně.

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z ŽA


Akropole - převážně nejvýše položená místa, kde byla soustředěna moc - vladařská, královská, duchovní
Alamani - germánský kmen na území Německa, podle nich se Německo pojmenovává Alamannia

abeceda


B


Barbarikum, barbaricum - území za hranicemi římské říše, trvale osídlené germánskými kmeny; na sever od Rýna a Dunaje - včetně území Česka; známo také jako Germania magna
Boiohaemum - název území Čech v době Keltů
Bronzové nádoby - převážně římské dovozové zboží - kotle, pánve, cedníky, picí servisy, apod.

abeceda


C


Centurie - skupina římských vojáků (80-100), velitel byl Centurion
Cihly - charakteristický římský stavební materiál
Commodův mír - rok 180, císař Commodus ukončil patnáctileté markomanské války mezi Římany a germánsko-sarmatskými kmeny

abeceda


Č


abeceda


D


Depot, poklad - uložené výrobky, oběti
Doba římská - od konce 1. st. př. Kr. až 4. st. p. Kr.
Durynkové - sídlili na území stř. Německa
Dvorce - ohrazené seskupení objektů k bydlení a řemeslným činnostem

abeceda


E


Email, smalt - barevný doplněk šperků ze skloviny

abeceda


F


Faléra - ozdoba z kovu, kruhový terč bohatě zdobený

abeceda


G


Germáni - významné evropské etnikum pocházející z oblasti severního Německa, dánských ostrovech a jihozápadní Skandinávii
Germánie - název území v době římské, kde žili germánské kmeny, Germania magna, libera nebo také barbarikum

abeceda


H


Hermundurové - germánský kmen patřící do svazu Svébů, časté stěhování
Hercynský les - starověký název střední Evropy
Herulové - germánský kmen z území Přičernomoří
Hrací kameny - byly součástí neznámých her na šachovnici, vápenec, kost, sklo
Hrací kostky - různé tvary, kostěné s výzdobou
Hradiště - opevněné sídlo
Hrnčířský kruh - pomůcka na výrobu keramiky
Hřebeny - rozšířené kosmetické náčiní
Hudba - dechové, bicí, strunné - trubka, píšťala, Panova píšťala, buben, chřestítko, rolnička, lyra, ...
Hunové - svaz nomádských kmenů mongolsko-tureckého původu
Hutnictví - v době římské rozkvět tohoto řemesla
Hypocaustum - podpodlažní topení - Mušov-Burgstall

abeceda


I


abeceda


J


Jantar - zkamenělá pryskyřice, šperkařská surovina
Jantarová stezka - spojovala Pobaltí s jaderským mořem
Jehlice - velmi rozšířený šperk - kost, bronz
Jehla - bronz nebo železo, šicí prostředek

abeceda


K


Kahan - svítidla vyráběná z formy a zdobením
Kanec - posvátné zvíře Germánů, častý motiv šperků
Kalendář - lunární, čtyři hlavní období
Kapsáře - kabelky, kožené brašničky zavěšené k opasku používány k ukládání věcí
Klaudios Ptolemaios - ?100-178 po Kr., alexandrijský geograf a matematik, autor spisu Géografiké hyfégésis, Zeměpisný návod, tabulky zeměpisné délky a šířky pro kreslení map; Ptolemaiova mapa
Klient (vazal) - jedná se o chráněnce nebo podřízenou osobu někoho silnějšího; také území pod kontrolou říší
Kníže - ekvivalent pojmu velmož, dux, náčelník kmenového svazu
Kopí - frameae, hlavní germánská zbraň
Korále - samostatné závěsky, celé náhrdelníky - skleněné, jantarové, hliněné, zlaté, stříbrné, bronzové, různé tvary a motivy
Kotinové - kmen keltského původu v hornatých oblastech Slovenska, časté spojení s Púchovskou kulturou
Král - rex, titul užívaný pro panovníka, vladaře
Křesací souprava - na rozdělávání ohně - ocílka, jehlancovité bodce a křesací kameny
Kultovní objekty - různé útvary sloužící k vykonávání obřadů
Kvádové - kmen náležející k polabským Germánům a ke kmenovému svazu Svébů

abeceda


L


Langobardi kmen polabských Germánů, svaz Svébů; přezdívka Dlouhobradí
Limes romanus - hranice římské říše tvořená kastely, vojenskými tábory, věžemi, cestami a řekami
Lodě - monoxyl - loď vydlabaná z jednoho kusu dřeva
Luk - nálezy mnoha šípů, hojně užívaná zbraň
Lžičky - několik druhů, kovová, keramická

abeceda


M


Marcus Aurelius - římský císař 161-180, při svých válkách si psal poznámky, Ta eis heauton - Hovory k sobě
Markomani - v době římské patřily vedle Kvádů k nejvýznamnějším kmenům nejen na území Čech a v kmenovém svazu Svébů, nejvýznamnější král Marobud
Markomanské války - 166-180, války Římanů a germánských kmenů, boje ukončeny tzv. Commodovým mírem
Marobud - markomanský král, jedna z největších osobností Germánů
Marobudova říše - první germánská říše na přelomu letopočtů ve střední Evropě s centrem ve středních Čechách
Marobuduum - hlavní sídlo Marobuda, "hrad" se pravděpodobně nacházel ve středních Čechách - varianty Stradonice, Závist - bez důkazů
Meč - nejcenější zbraň Keltů
Mince - zlaté, stříbrné tažby s různými motivy
Mincovní destičky - pálená hlína, používáno k odlévání střížků pro mince
Mohyly - uměle navršené pahorky nad hroby
Mušov - nejvýznamnější lokalita doby římské na území Česka; komplex důležitých památek - knížecí hrob, výšinná fortifikace, polní tábory, sídliště, depot
Mytologie - velký význam, uctívání zvířat - kanec, pták, býk, kůň, pes; rostliny, stromy, háje, bažiny; Bohové - Donar, Wodan, Frey, Freyja

abeceda


N


Náhrdelník - u žen, z jednotlivých korálků různých tvarů a materiálů, např. sklo, jantar, bronz, apod.
Nákrčník - šperk nošený na krku většinou u žen
Náramek - z různých materiálů - bronz, sklo, železo
Nemeton = posvátné místo
Norikum, Noricum - důležitá římská provincie sousedící s českým územím, úzké obchodní vztahy

abeceda


O


Obět, obětiny - různé součásti keltských obřadů
Obolus mrtvých - Charón, převozník duší zemřelých mohl převézt pouze duše, které mu zaplatily...
Obydlí - typické byly polozemnice, sruby, nadzemní sýpky, apod.
Oděv - vlna a len; halena, plášť, kalhoty, suknice, ...
Opevnění - různé provedení - valy, kamenné zdi, klešťovité brány, ...
Opasek - velký význam, na opasek se připevňovaly další součásti výstroje
Oštěpy - hastae, používáno k hodu na delší vzdálenost

abeceda


P


Picí rohy - z rohů zubrů, používáno k pití nápojů, bohatě zdobené
Písmo - především se jedná o sgrafito v podobě rytých písem
Plaňanský horizont - začátek doby římské
Plastiky - z hlíny, bronzu, kamene a dřeva; zoomorfní keramika, terakoty, lidské postavičky
Plátování - způsob povrchového upravování kovových předmětů kovem ušlechtilejším
Posvátná zvířata - kanec, kůň, býk, pták,
Prsteny - rozšířený šperk ze železa, bronzu, stříbra a zlata
Przeworská kultura - jedna z nejdůležitějších kultur středoevropského barbarika
Přilby - převážně kožené
Pyxidy - pyxides, schránky s víky různých tvarů sloužící k ukládání šperků a cenností

abeceda


Q


abeceda


R


Rodina - základní společenská jednotka
Runy - znaky

abeceda


Ř


Římské polní tábory - byly budovány po každodenním pochodování, na území Moravy v Podyjí

abeceda


S


Sekery - nástroj k opracování dřeva
Sídliště - neopevněná nížinná sídla
Sklo - umělecké řemeslo zažívající rozkvět
Skupina Přešťovice-Friedenhain - skupina památek hmotné kultury v jižních a západních Čechách
Soupravy k vaření - železné kozlíky, rožně, kleště, háky s ozubením, naběračka, kotlík
Spona - nejdůležitější předmět k sepínání oděvu
Stradonice - oppidum
Studny - hlubší jámy, zásobnice vody
Svébský uzel - z vlasů stočený uzel na pravé straně hlavy

abeceda


Š


Štíty scutum, výstroj germánských bojovníků sloužící k ochraně

abeceda


T


Terakoty - drobné figurální plastiky
Tkací destičky - karetky - jejich pomocí se tkaly pásky

abeceda


U


abeceda


V


Vanniovo království - první římské klientské území na sever od Dunaje, centrum mezi Moravou a Váhem
Velmož - obecné označení pro příslušníka nobility, významného jedince, který byl náčelníkem nebo vládcem
Vinařická skupina - skupina památek časného stupně doby stěhování národů na území Čech
Vozy - používány zvlášť těžké čtyřkolové vozy tažené dobytčaty

abeceda


W


Wodan - hlavní bůh - bůh bouře, válečníků, zpěvu, mrtvých a vládce světa neživých, hlavním atributem je kopí

abeceda


X


abeceda


Y


abeceda


Z


Závist - oppidum
Zemědělství - rozsáhlá znalost obdělávání polí
Zlato - opojný kov již Kelty velmi ceněný - mince, šperky

abeceda


Ž


Železo - rozsáhlá těžba a zpracování železa
Žernov, rotační mlýn - vynález s jehož pomocí se mlela mouka

abeceda
Zdroj:
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie
Vlčková, J.: Encyklopedie mytologie germánských a severských národů