Název je podle Jevišovice-Starý zámek na jihozápadní Moravě. Jevišovická kultura trvala nejspíše mezi lety 3 000 - 2 700 před Kr. a zanikla pravděpodobně po nástupu nového lidu se zvoncovými poháry.Lidé jevišovické kultury staví výšinná sídliště, plošně menší, přírodou dobře chráněná, ale bez jednoznačných dokladů opevnění; nížinné zemědělské osady jsou prakticky neznámé.
Na sídlištích je doloženo rolnictví i chov dobytka (už i koně), ale i častější lov, tkalcovství, kamenné štípané i broušené nástroje, parohové výrobky.
Mezi keramickými nálezy nacházíme silně abstraktní plastiky, zejména antropomorfní idoly s půlměsícovitou či rohatou hlavou podobnou jakoucha džbánků (u obou se uvažuje o kultu Měsíce či býka).
Kov se objeví jen ojediněle - pouze měděný depot.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5

Související články