= pozní doba kamenná - jedná se o časové období mezi 4 400/4 000 až 2 200/2 000 let před Kr. V eneolitu došlo k nástupu nových hospodářských vymožeností.

Typickými rysy eneolitu jsou:
1) rozšíření jednoduchého oradla - rychlejší obdělávání polí - extenzivnější šíření zemědělství
2) počátky užívání vozu
3) zavedení dobytčího spřežení (skotem)
4) větší vyváženost rolnictví a chovu dobytka
5) prestižní postavení významných mužů
6) těžba surovin
7) první kovové předměty (měď)
8) stavba výšinných hrazených sídlišť a hradisek
9) zvýraznění priority muže, patrně už organizované na patriarchálním základě, v čele s "náčelníkem"

Sídliště v eneolitu byla spíše menší, s menšími obytnými stavbami (6-8 x 3-4 metry), což naznačuje zmenšení společně žijících kolektivů a tím i společenské změny. Vedle nížiných osad se rozmáhá zakládání výšinných sídlišť, často hrazených, v přirozeně chráněných polohách.
Pohřbívání bylo převážně kostrový ve skčené poloze, častý byl i žárový a nad hroby se nasypávaly mohyly. Objevují se první bohaté hroby.

1) Raný (časný) eneolit - protoneolit - trval asi tři až čtyři století cca 4 400 až 4 000/3 900 před Kr.
2) Starší eneolit je od 3 900/3 800 až 3 600/3 500 před Kr.
3) Střední eneolit je od 3 600/ 3 500 až 2 900/2 800 před Kr.
4) Mladší eneolit je od 2 900/2 800 až 2 200/2 000 před Kr.

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Kniha doplňuje řadu encyklopedií věnovaných naší nejstarší minulosti. Tento svazek pak zahrnuje období od nejstaršího paleolitu přes eneolit, neolit, dobu bronzovou až ke starší době železné. Hesla zachycují lokality, jednotlivé kultury, typické artefakty a podobně. Velký formát, bohatě ilustrováno (mapky, rekonstrukce a celostránkové tabule). 428 stran, formát 26,5x20,5