460/450 - 0 př. Kr. Mladší doba železná - doba laténská
- expanze Keltů, rozvoj těžby rud a řemeslné výroby (hutnictví, kovářství, slévačství, hrnčířství)

Specifická značně homogenní kultura, která se i přes regionální odlišnosti projevuje viditelnými podobnostmi v oblasti rituálních praktik, sídelních a ekonomických struktur na celém území zasaženém touto kulturou, je užíván identický symbolický systém – tzv. laténský styl.

sperkywmapa latenw

Název období podle eponymní lokality - La Tène (Švýcarsko)
1853/4 (1857) nálezy zbraní, částí vozů, nástrojů a lidských pozůstatků (celkem více než 2500 ks)

 

Související články