Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj,
Období: paleolit, Keltové, doba římská, Slované

Dolní Věstonice I
Dolní Věstonice I je lokalita, kde byl v roce 1924 Karlem Absolonem pod záštitou Moravského zemského muzea zahájen první systematický archeologický výzkum na paleolitických lokalitách pod Pálavou. Od roku 1947 až dodnes na tento výzkum navazuje Archeologický ústav AV ČR v Brně. Lokalita je jedinečná pozůstatky loveckého osídlení, širokou škálou uměleckých předmětů (lidské i zvířecí plastiky, ozdobné předměty aj.), antropologickými nálezy a nejstaršími doklady nových technologií, jako jsou výroba keramiky a textilu. Byla zde objevena řada významných artefaktů, například Věstonická venuše.

Dolní Věstonice II
Lokalita Dolní Věstonice II je obecně známá především díky objevu společného hrobu tří mladých lidí, označovaného také jako dolnověstonický trojhrob. Tato lokalita je rozsáhlým sídlištěm lovců mamutů, které bylo objeveno při těžbě spraší pro hráze Vodního díla Nové Mlýny v letech 1985–1991. I přes velký rozsah lokality jsou na rozdíl od lokalit Pavlov I a Dolní Věstonice I pozůstatky osídlení méně početné a méně variabilní. Pravděpodobně se jedná o sídliště krátkodobějšího charakteru.

Dolní Věstonice IIa
Lokalita Dolní Věstonice IIa je známá již od 30. let 20. století díky povrchovým výzkumům. Vrstva spraše zde nebyla příliš mocná, a tak se nálezy v některých místech dostávaly přímo na povrch. Ve zkoumání této lokality pokračovali badatelé z Archeologického ústavu AV ČR Brno drobnými sondážemi a dalšími povrchovými průzkumy. V letech 1999 a 2012 zde také proběhly plošné záchranné výzkumy.

Dolní Věstonice III
Dolní Věstonice III je menší sídliště lovců mamutů situované na návrší, stejně jako další identifikované sídliště v rámci katastru Dolních Věstonic. Lokalita je významná především díky nálezům kamenné industrie, která dokládá kromě osídlení lovců mamutů i stopy staršího osídlení kultury aurignacienu (stáří 40–35 tisíc let).

Zdroj: www.archeoparkpavlov.cz ext link 15

 

 

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15