Na příkaz Karla byla pak dne 10. června zahájena výstavba hradu Karlštejn.

Na hradě Karlštejn měly být napříště uloženy korunovační klenoty české i říšské, spolu s mnoha cennými relikviemi, které Karel sbíral po celý život. Pro tento účel byla vystavena známá Kaple sv. Kříže, kde se dodnes dochovalo 129 obrazů Mistra Theodorika znázorňující svaté, jako nebeské vojsko ochraňující klenoty.