a pravděpodobně polní opevnění z třicetileté války (?). Mírné návrší jihozápadně od obce, označované nejčastěji jako Češovské valy, s nejvyšším bodem ve výšce 320 m n. m.; je známo také pod dalšími názvy (Valy, Na Valech, Hradiště, V Hradištích, Žižkův tábor, Žižkovy šance).
Lokalizace: Okres: Jičín | Královéhradecký kraj
Období: Pravěk | Neolit | Eneolit | Doba bronzová | Doba železná | Keltové | Slované | Středověk

Plocha o rozloze více než 48 hektarů je opevněna a rozčleněna nejmohutnějšími valy v Čechách zachovanými. Využitelná vnitřní plocha celého areálu mírně přesahuje 35 hektarů, samotné opevnění sestávající z valů a příkopů zabírá plochu 13 hektarů. Pásy příkopů a valů člení plochu na čtyři prostory.První fortifikační linii tvoří vnější opevnění, které obklopuje areál od severozápadu po jihovýchod. Před valem je patrný příkop, který na severní straně zvolna přechází do přirozeného mělkého zářezu terénu. Současný rozdíl mezi vnější hranou a dnem příkopu po celém obvodu kolísá mezi 2,2 až 3,2 metru. V celem průběhu příkopu před vnějším opevněním nebyly na jeho vnitřní straně zachyceny stopy, které by naznačovaly, že se mezi příkopem a původním tělesem opevnění nalézala berma. Výjimku může tvořit severovýchodní část, kde je patrný jiný úhel vnitřní hrany příkopu a vnější strany valového objektu. Vzdálenost mezi vnějším okrajem příkopu a korunou valu se pohybuje mezi 16 až 18 metry. Výškový rozdíl od dna příkopu po korunu valu je až 8,5 metru. Délka příkopu činí 1360 metrů, celé vnější valové opevnění za ním dosahovalo původně délky 1470 metrů, část severního křídla byla ale rozvezena v 70. letech 19. století.
Vnější linie opevnění se na severozápadě a jihovýchodě napojuje na střední fortifikaci. Prostor mezi vnějším a středním opevněním zaujímá plochu asi 11 hektarů a někdy - patrně mylně - je označován jako předhradí. Nejvíce nálezů z tohoto prostoru je sice datováno do mladší doby železné, celé vnější opevnění vzniklo ovšem patrně až za švédské okupace východních Čech v roce 1639. Střední, obvodové opevnění je rovněž tvořeno valem a příkopem, mezi nimiž není opět patrná berma. Linie opevnění o délce přes 2 kilometry obepíná plochu oválného tvaru o rozloze téměř 23 hektary. Na severní, východní a jižní straně je příkop více méně hrotitý s dochovanou hloubkou 2 až 3 metry, západní příkop dosahuje hloubky okolo 1,2 metru a má ploché dno o šířce 4 až 6 metrů. Výška valu se pohybuje od 6 do téměř 11 metrů. Obvodové opevnění je v současné době přerušeno pěti vstupy, původní jsou však pouze dva - severní a východní klešťovitá brána. Z povrchu valu pochází největší množství nálezů získaných dosud z celého areálu. Kamenné nástroje pocházejí z neolitu a eneolitu, keramické a kovové nálezy jsou datovány do širokého časového úseku od pozdní doby bronzové až po vrcholný středověk. K nahromadění nálezů v těchto místech došlo patrně převrstvením staršího opevnění opevněním mladším, a to patrně ve stejné době, kdy byla budována fortifikace vnější. Materiál na nové vyšší valy byl zčásti získán v příkopech, zčásti i podél vnitřního obvodu valu, kde je terén odkopán až do hloubky 1,5 metru a šířky až 20 metrů. Dokumentace zřícené části jižního úseku obvodového opevnění zjistila absenci vnitřní konstrukce a přinesla keramické nálezy z pozdní doby bronzové a z raného středověku.
Plocha chráněná obvodovou, „střední" fortifikací je ještě dále členěna dalším opevněním o délce asi 380 metrů, které vyčleňuje plochu asi 4 hektary, nesoucí traťový název Na Hradě. Fortifikaci tvoří příkop v podobě mělké široké deprese s plochým dnem a nízký, do šířky destruovaný val dosahující průměrné výšky okolo jednoho metru. Tento relikt nejspíše představuje jediné opevnění, které nepoškodily mladší úpravy. Čtvrtá, poslední fortifikační linie se nachází na jihozápadním okraji areálu, kde se k obvodovému opevnění připojuje ještě jedna plocha o rozloze 1,26 hektaru. Nese místní název Prasečí rynek a od zbylé opevněné plochy ji odděluje val bez příkopu.

Zdroj: Čtverák, Vl., Lutovský, M., Slabina, M., Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách
Kniha z nakladatelství Libri popisuje přes 500 hradišť od neolitu po ranný středověk. Kniha je velkého formátu o 430 stranách, stovky obrázků a popisů nálezů za 890,- Kč. Máte-li o tuto knihu zájem, členové Keltoi mají slevu 5%, můžete si u nás objednat a my Vám ji zašleme.