Slezskoplatěnická kultura je název složený z označení slezského a platěnického stupně této kultury

Území osídlené od pozdní doby bronzové po pozdní dobu halštatskou bylo v Čechách od Turnova až po moravské Buchlovice. V archeologii Čech užívaný termín pro úsek vývoje okruhu lužických popelnicových polí v pozdní době bronzové a době halštatské v návaznosti na invazi slezského lidu do východních Čech. Dvě starší fáze slezskoplatěnické kultury patří pozdní době bronzové (tradičně slezský stupeň), dva mladší prakticky celé starší době železné (třetí je plně halštatský, čtvrtý je vymezen jako pozdně halštatský).

Zdroj: Sklenář, K., Sklenářová, Z., Slabina, M.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 322