V roce 2016 zde proběhly dva záchranné archeologické výzkumy.

První v ulici Sumova zachytil dvě polozemnice, hliník, 16 sídlištních jam.
Druhý v ulici Dvorní zachytil 44 objektů - dvě chaty, pět větších sídlištních jam, žlábek, atd. Obj. č. 4 je datován do pozdní doby bronzové, obj. č. 33 z doby laténské (Lt C-D). Příkop s plochým dnem měl v nejhlubším místě 40 cm.
Nálezy datovány do střední až pozdní doby bronzové (kultury středodunajské mohylové, knovízské a štítarské) a mladší doby železné.
Michaela Mácalová, AÚ AV ČR
Literatura: Frolík, J. - Mácalová, M.: 2011: Záchranný archeologický výzkum pravěkého sídliště v Dolních Chabrech (Praha 8). In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010, Zprávy České archeologické společnosti - Suppl. 81, s. 6. Praha

 

Související články