Obsah periodika vydaného Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech v roce 2005. Máte-li zájem publikaci získat, napište. I. svazek
Magdalena Beranová:
Historie senoseče v Čechách podle archeologie . . . 9
An archaeological history of haymaking in Bohemia . . . 63

Ivana Sýkorová – Jan Fridrich:
Předběžná zpráva o výzkumu mezolitického sídliště v Chržíně, okr. Kladno . . . 67
Preliminary report on the excavation of a Mesolithic settlement at Chržín (Kladno district) . . . 75

Petr Šída:
Další lokality s doklady neolitické těžby a zpracování kamene v Jizerských horách . . . 77
Further sites with evidence for Neolithic stone extraction and working in the Jizera Mountains . . . 102

Daniel Stolz:
Sídliště I. stupně kultury s lineární keramikou a další nálezy na stavbě vodovodu v Lochovicích . . . 103
A settlement of phase I of the Linear Pottery culture and other finds
from water main construction in Lochovice . . . 110

Petr Nový – Jaroslav Řídký (s příspěvkem Lucie Šulové):
Neolitické osídlení na katastru Horoměřic (okr. Praha-západ)
Menší záchranné akce a sběry k r. 2004
. . . 111
Neolithic settlement in the Horoměřice cadastre (Prague-West district)
Minor rescue excavations and surface artefact collections to 2004 . . . 141

Lenka Kovačiková:
Archeozoologie z neolitických lokalit na katastru Horoměřic (okr. Praha-západ) . . . 143
Archaeozoology from the Neolithic sites in Horoměřice cadastre (Prague-West district) . . . 148

Daniel Stolz – Dana Stolzová:
Neolitické sídliště v Úhonicích (okr. Praha-západ) . . . 149
A Neolithic settlement at Úhonice (Prague-West district) . . . 158

Tomáš Polišenský:
Nová mlado- až pozdně neolitická lokalita v Praze-Šeberově . . . 159
A new Late to Final Neolithic site at Prague-Šeberov . . . 163

Jiří Waldhauser:
Neolitické, eneolitické a únětické sídlištní aktivity u Horního Bousova
na Mladoboleslavsku
. . . 165
Neolithic, Eneolithic and Únětice culture settlement activity
at Horní Bousov in the Mladá Boleslav region . . . 169

Daniel Stolz – Jana Lomecká – Kateřina Pochmanová:
Nález části eneolitického srpu u Velké Bukové (okr. Rakovník) . . . 171
Part of an Eneolithic sickle, found at Velká Buková (Rakovník district) . . . 174

Pavel Sankot – Jan Turek:
Hostivice-Palouky: pohřební a sídlištní komponenta z období zvoncovitých pohárů . . . 175
Hostivice-Palouky: the funerary and settlement are of the Bell Beaker period . . . 186

Miloš Vávra:
Klučov a Vinoř, pravěká výšinná opevněná sídliště.
Poznámky k hradištím ve středních Čechách
. . . 187
Klučov and Vinoř, prehistoric fortified upland settlements.
Notes on the hillforts of Central Bohemia . . . 195

Jiří Bernat – Milan Štědra:
Posázavská hradiště – nové nálezy a poznatky . . . 197
Die Burgwälle an der Sázava – Neue Funde und Erkenntnisse . . . 224

Karla Motyková:
Příspěvek k osídlení ve střední a mladší době bronzové na katastru Nymburka . . . 227
Ein Beitrag zu der Besiedlung in der mittleren und jüngeren Bronzezeit
in der Gemarkung Nymburk . . . 240

Miloslav Slabina – Lubor Smejtek:
Měděná surovina z Plešivce . . . 243
Copper raw material from Plešivec . . . 246

Eva Ulrychová:
Hradiště a výšinné polohy lidu popelnicových polí na Jičínsku . . . 247
Hillforts and elevated sites of Urnfield culture people in the Jičín region . . . 286

Jiří Fröhlich – Jiří Waldhauser:
Nález fragmentu importovaného (?) halštatského melounovitého náramku
z Prachovských skal v severovýchodních Čechách
. . . 289
Ein Fund des Bruchstückes eines importieren (?), hallstattzeitlichen, Melonenarmbandes
aus den Felsen Prachovské skály in Nordböhmen . . . 297

Ivana Vojtěchovská:
Keltská kovolitecká a kovotepecká dílna ve Statenicích, okr. Praha-západ . . . 299
Keltische Metallguss- und Metalltreibwerkstatt in Statenice, Bez. Prag-West . . . 305

Dušan Perlík:
Zpráva o provedení analýzy kovových nálezů z kovolitecké dílny, Statenice 2002 . . . 306
Bericht über die Durchführung einer Analyse der Metallfunde aus einer Metallgußwerkstatt, Statenice 2002

Jiří Waldhauser:
Laténský objekt 14/04 s nálezem antické mince a rotačního mlýnku
u Řepova na Mladoboleslavsku
. . . 307
La Tene feature 14/04 with the find of an Antique coin
and a rotating quern at Řepov in the Mladá Boleslav region . . . 316

Jiří Militký:
Poznámky k nálezu seleukovské (?) mince z Řepova (okr. Mladá Boleslav) . . . 317
Notes on the find of a Seleucid (?) coin at Řepov (Mladá Boleslav district) . . . 319

Karla Motyková – Petr Holodňák:
Polykulturní sídliště u obce Straky na Nymbursku s nálezem žernovu tzv. řeckého typu . . . 321
Eine polykulturelle Siedlung bei der Gemeinde Straky in der Region Nymburk
mit einem Mühlsteinfund des sog. griechischen Typs . . . 328

Daniel Stolz – Milan Řezáč:
Nové nálezy laténských skleněných náramků a švartnového kruhu z Berounska
Katalog sídlištních lokalit LT B–D okresu Beroun
. . . 329
Neue Funde der latenezeitlichen Glasarmbänder und eines Sapropelitsringes
aus der Region Beroun. Ein Katalog der Berauner Siedlungslokalitäten aus der Zeit LT B–D . . . 340

Jiří Waldhauser:
Laténský torques z Kolomut (okr. Mladá Boleslav) . . . 341
A La Tene torc from Kolomuty (Mladá Boleslav district) . . . 343

Jiří Waldhauser – Vladimír Daněček:
Nová zjištění o hradišti Semín v Pojizeří . . . 345
New information regarding the Semín hillfort on the Jizera valley . . . 348

Daniel Stolz – Dana Stolzová:
Několik drobných záchranných výzkumů z Berounska . . . 349
Several minor rescue excavations in the Beroun area . . . 358

Jozef Koštial:
Harris matrix – softvérové riešenia a tvorba diagramu stratigrafických postupností . . . 359
The Harris matrix – software solutions and the creation of stratigraphic sequence diagrams . . . 370

II. svazek

Radomír Pleiner:
Hostivice-Palouky: protohistorická výroba železa . . . 385
Protohistoric ironworks at Hostivice-Palouky, Bohemia . . . 399

Martina Beková – Eduard Droberjar:
Bohatý ženský kostrový hrob z mladší doby římské ve Slepoticích (Pardubický kraj) . . . 401
Ein reich ausgestattetes Frauenkörpergrab aus der jüngeren römischen Kaiserzeit
in Slepotice, Landeskreis Pardubice . . . 437

Vítězslav Kuželka:
Pozůstatky z kostrového hrobu č. 2 (obj. č. 196/03) ze Slepotic, okr. Pardubice . . . 439
Skelettüberreste aus dem Grab No. 2 in Slepotice, Bez. Pardubice

Milan Jančo:
Existoval v stredných Čechách rímsky pochodový tábor? Pár zbežných poznámok k nálezu
dvojice zahrotených priekop vo Vliněvsi, okr. Mělník, poloha „U kříže“
. . . 441
Gab es in Mittelböhmen ein römisches Feldlager? Disskussionbeitrag . . . 457

Rastislav Korený:
Čechy v 6. století. K problému konce germánského osídlení Čech . . . 459
Das Böhmen in dem 6. Jahrhundert. Zu dem Problem des germanischen Siedlungsendes . . . 506

Eduard Droberjar – Daniel Stolz:
Nové nálezy germánských a slovanských spon z 5. a 7. století ve středních Čechách . . . 523
Neue Funde von germanischen und slawischen Fibeln
aus dem 5. und 7. Jahrhundert Mittelböhmens . . . 530

Michal Lutovský – Ivana Vojtěchovská:
Raně středověké sídliště ve Statenicích, okr. Praha-západ . . . 531
An Early Medieval settlement at Statenice (Prague-West district) . . . 541

Libor Weiter:
Statenice 2003. Osteologický posudek nálezů z raně středověkých objektů . . . 548
Statenice 2003. Die Beurteilung der osteologischen Funde aus frühmittelalterlichen Objekten

Veronika Komárková:
Analýza rostlinných makrozbytků ze slovanských zásobních jam ve Statenicích . . . 549
The analysis of plant macro-remains from Slavic storage pits at Statenice . . . 553

Jaromír Beneš:
Antrakologická analýza uhlíků ze slovanských zásobních jam ve Statenicích . . . 557
Anthracological analysis of charcoal from the Early Medieval storage pits from Statenice . . . 559

Vladimír Daněček:
Indicie podoby vnitřní plochy raně středověkého hradiště v Praze-Vinoři . . . 561
Indicators of the appearance of the interior of the Early Medieval enclosure at Prague- Vinoř . . . 566

Ladislav Varadzin:
Raně středověké osídlení ve Velvarech . . . 569
Early Medieval settlement in Velvary . . . 573

Karel Sklenář:
Nejstarší popis a plán raně středověkého hradiště u Přistoupimi . . . 575
Älteste Beschreibung und Plan des frühmittelalterlichen Burgwalls
bei Přistoupim (Bez. Kolín, Mittelböhmen) . . . 581

Petr Hejhal – Michal Lutovský:
Raně středověká keramika z Prahy ve sbírkách muzea v Kamenici nad Lipou . . . 583
Early Medieval ceramics from Prague in the museum collections
at Kamenice nad Lipou (Pelhřimov district) . . . 586

Petr Šída:
Strážné systémy . . . 589
Wachsysteme . . . 603

Martin Tomášek:
Zaniklé středověké důlní dílo v Kutné Hoře, Mincířské ulici
a záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 75
. . . 605
Abandoned medieval mine workings at Mincířská ul., Kutná Hora,
and the rescue excavations on plot no. 75 . . . 617

Jarmila Valentová:
Veltruby a Dobřichov – příspěvek k datování dvou středověkých lokalit na Kolínsku . . . 621
Veltruby and Dobřichov – a contribution to the dating of two medieval sites in the Kolín region . . . 627

Radka Šumberová – Jarmila Valentová:
Příspěvek k poznání středověké hrnčířské výroby v Čáslavi . . . 629
A contribution to knowledge of medieval pottery production in Čáslav . . . 642

Filip Krásný – Jan Kypta – Jaroslav Šulc:
Pozdně gotické nálezy ve venkovských usedlostech v Čisté u Mladé Boleslavi . . . 643
Spätgotische Funde in ländlichen Anwesen in Čistá bei Mladá Boleslav . . . 652

Jan Prostředník – Petr Hartman:
Záchranný výzkum pozdně středověkých haltýřů v historickém jádru Českého Dubu . . . 653
Rescue excavation of a Late Medieval coolhouse in the historic core of Český Dub . . . 668

Jan Novák – Kateřina Nováková – Jitka Šafránková:
Archeobotanický výzkum pozdně středověkých haltýřů v Českém Dubu . . . 709
Archaeobotanical investigations of a Late Medieval coolhouse in Český Dub . . . 713

Tomáš Kyncl:
Dendrochronologické datování dřeva
nalezeného při archeologickém výzkumu v Českém Dubu
. . . 715
The dendrochronological dating of wood found during archaeological excavations at Český Dub . . . 718

Petr Šída – Jan Prostředník:
Haltýře v etnografických pramenech . . . 719
The coolhouse in ethnographic sources . . . 722

Vítězslav Štajnochr:
Džbány. Studia funkcí novověké keramiky . . . 729
Die Krüge. Studien zu den Funktionen neuzeitlicher Keramik . . . 776

Michal Lutovský – Lubor Smejtek:
25 let stolové společnosti Rotunda. 1980–2005 . . . 779