Kronika pravěku českých zemí (0 - 8 st.)

Doba římská - 0 - 400 n. l.

9 - 6 př. Kr. - do Čech přišla z Pomohaní část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda 

0 - 180 n. l. - Starší doba římská
- střední Evropa se stává zájmovým územím Říše římské
6 - Římané provedli vojenskou výpravu proti Marobudovi. Po povstání v Panonii byla výprava přerušena
17 - Marobud bojoval s Arminiem
19 - Marobud poražen Katvaldou a opouští Čechy a uchyluje se pod ochranu Říma
100 - mohutné vpády germánských kmenů do středodunajských římských provincií
166 - 180 Markomanské války
180 - uzavřen Kommodův mír - císař Commodus uzavřel s Markomany mír
179 – 180 - dočasný opevněný tábor římské armády, Olomouc-Neředín

180 - 400 n. l. - Mladší doba římská
- v tomto období ve střední Evropě slábne mocenský a politický vliv Říma, což paradoxně vedlo k zesílení kulturního a společenského vlivu římské civilizace, hranice říše nebyly tolik neprostupné
375 - začíná hunské tažení - Hunové se začínají přesouvat ze střední Asie do střední Evropy, jejich vpád uvedl do pohybu mnoho etnik


 

Doba stěhování národů 5. st.

453 - umírá Attila - neomezený vládce Hunů (Attilova říše 433-451), na Moravě sídlí pravděpodobně germánský kmen Gótové, později jiný kmen Langobardi (na počátku 6. st.)
400 - 550 - dochází k zásadním etnickým posunům do kterých se zapojili jak evropské, tak mimoevropské národy, přicházejí první Slované


Slované - od 6. st.

512 - část kmene Herulů prochází územím Čech a podle údajů historika Prokopia bylo území osídleno Slovany
531 - pod náporem Franků zaniká v sousedství Čech Durynská říše
526 - 546 - Langobardi po průchodu Čechami se usidlují na území Panonie
558 - Avaři procházejí územím Moravy při zpáteční cestě po vpádu do Franské říše
623/624 - Slované povstali proti nadvládě Avarů, připojil se k nim franský kupec Sámo, kterého si Slované zvolili za krále
623/624-658/659 - Sámova říše
626 - Avaři spolu se Slovany a Peršany obléhají neúspěšně hlavní město Byzanské říše Konstantinopol
631/632 - Slované porazili pod Sámovým vedením u Wogastisburgu austrasijské vojsko v čele s franským králem Dagobertem I.
658/659 - Sámo umírá
788 - v rámci Nordgau (bavorské severní župy) zřídil francský vládce Karel Veliký tzv. českou marku - pohraniční oblast Franské říše, sousedící s českými kmeny
805 a 806 - Karel Veliký organizuje tažení proti Slovanům při východní hranici říše
805 - obléhán hrad Canburg, vypleněna krajina v okolí a zabit vévoda údajně jmenující se Lech